KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr. 556713-3672, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2014 kl. 1000 på Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande i årsstämman senast kl. 15 den 24 juni 2014. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, per telefon 08-586 107 58 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen
b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse
9. Val till styrelsen och revisor
10. Antagande av ny bolagsordning
11. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
12. Stämmans avslutande

Punkt 7 Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 20 öre per aktie.

Punkt 8
Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2014 skall uppgå till 30000 kr att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 9
Styrelsens förslag till val av styrelse
Styrelsen föreslår att välja Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Allegretto revision med Roland Brehme som huvudrevisor till ny revisor för bolaget.

Punkt 10
Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att ta bort avstämningsförbehållet i bolagsordningen se bilaga.

Punkt 11
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom.

* * * * *

Stockholm i maj 2014
Styrelsen för Tectona Capital AB