Kallelse till årsstämma i Tectona Capital den 8 april

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016 I TECTONA CAPITAL AB (publ)
Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr. 556713-3672, kallas härmed till årsstämma den 8 april klockan 13:00 i Fältöverstens föreningsråd med adress Valhallavägen 148 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 2 april 2016 (avstämningsdagen), dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 4 april 2016. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, per telefon 08-586 107 58 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen
b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor
9. Val av styrelse samt revisor
10. Förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapitalet höjs.
11. Förslag om fondemission.
12. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
13. Förslag om att sälja skogsinnehavet
14. Stämmans avslutande

Punkt 7
Styrelsens förslag till disposition av vinst
Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Punkt 8
Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2016 skall uppgå till 30.000 kr att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 9
Valberedningens förslag till val av styrelse
Valberedningen föreslår att stämman väljer Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

Punkt 10
Styrelsens förslag till justering av bolagsordning
Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapitalet enligt bolagsordningen höjs från 1.500.000 – 6.000.000 till 10.000.000 – 40.000.000 kronor samt att gränserna för antalet aktier höjs från 1.500.000 – 6.000.000 till 10.000.000 – 40.000.000 stycken. Detta beslut är villkorat av att stämman fattar beslut om fondemission enligt punkt 11 i kallelsen. Detta beslut kräver minst 2/3 delars majoritet.

Punkt 11
Styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet samt ökning av antalet aktier (fondemission)
Styrelsen föreslår för stämman att öka aktiekapitalet från 3.564.736 kronor till 10.694.208 kronor. Anledningen är att förbereda bolaget för att söka tillstånd från finansinspektionen om att bedriva inlåningsverksamhet. Styrelsen föreslår att fondemissionen genomförs genom ökning av antalet aktier från 3.564.736 till 10.694.208 stycken. Detta förslag är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordning enligt punkt 10.

Punkt 12
Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom.

Punkt 13
Styrelsens förslag till att sälja innehavet i Tectona Skogsfond AB
Styrelsen önskar att renodla verksamheten och föreslår att aktierna i Tectona Skogsfond AB säljs ut.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om fondemission enligt 12:4-6 ABL hänförliga till punkt 11 hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

* * * * *

Stockholm i februari 2016
Styrelsen för Tectona Capital AB