Kallelse till årsstämma i Tectona Capital AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017 I TECTONA CAPITAL AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr. 556713-3672, kallas härmed till årsstämma den 13 mars 2017 klockan 13:00 i Fältöverstens föreningsråd med adress Valhallavägen 148 Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 6 mars 2017 (avstämningsdagen), dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 6 mars 2017. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, per telefon 08-586 107 58  eller via e-post: info@tectona.se.

 

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsman
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om

a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen

b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor
 2. Val av styrelse samt revisor
 3. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
 4. Stämmans avslutande

 

Punkt 7

Styrelsens förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att dela ut 641.652 kronor tillika 6 öre per aktie av årets vinst.

 

Punkt 8

Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2017 skall uppgå till 30.000 kronor att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

 

Punkt 9

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att stämman väljer Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 10

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom.

 

 

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

                                                                

 

    * * * * *

 

Stockholm i februari 2017

Styrelsen för Tectona Capital AB