Kallelse till årsstämma i Tectona Skog AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017 I TECTONA SKOGSFOND AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Skogsfond AB, org.nr. 556797-7094, kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 mars 2017, kl. 15:00, på Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 6 mars 2017, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 6 mars 2017. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm eller per telefon 08-588 31 370 eller via e-post: info@tectona.se.

 

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

 

Styrelsen inleder med att gå igenom året som gått och fortsatt inriktning för Bolaget.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsman
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust i enlighet med fastställda balansräkningen.
  3. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelse
 11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
 12. Stämmans avslutande

 

Punkt 8 Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att styrelsearvodet i kronor skall sättas till 0 kronor. Arvode till revisor betalas på löpande räkning.

 

Punkt 9 Förslag till antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor

Förslag att till styrelseledamöter väljes: Johan Skålén, Bengt Thorn och Jason Tummings. Till revisor föreslås Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 10 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier skall ske mot kontant betalning.

 

 

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

 

* * * * *

 

Stockholm i februari 2017

Styrelsen för Tectona Skogsfond AB