Tectona Capital

Anslutning till Euroclear. Extra stämma.

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 2015 I TECTONA CAPITAL AB (publ)
Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr. 556713-3672, kallas härmed till extra stämma fredagen den 9 januari 2015 kl. 1000 på Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande i årsstämman senast kl. 15 den 7 januari 2015. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, per telefon 08-586 107 58  eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om att anta ny bolagsordning innebärande att bolaget tar in ett avstämningsförbehåll för att registrera aktierna hos Euroclear. Se bilaga.
12. Stämmans avslutande

* * * * *

Stockholm i november 2014
Styrelsen för Tectona Capital AB