Tectona Capital

Gallring och sågning

Tectonas intressebolag Tectona Skog har påbörjat gallring av ett teakplantage. Just nu är jag i Panama för att såga teakträd och organisera gallringen. Tectona Skog kommer att ta hem en del teak till Sverige för sågning och försäljning.

Johan Skålén

VD Tectona Capital AB

Uppdatering i listningsprocessen

För närvarande ägnar styrelsen för Tectona näst intill all tid till att arbeta med listningsprocessen. Det är vår målsättning att aktierna skall handlas inom några veckor på NGM Nordic MTF. Ett av de tyngsta arbetena som kvarstår är att ta fram en av revisorn reviderad årsrapport för 2017. Detta arbete beräknas vara klart under februari.

Värdering av våra uthyrningsobjekt ökade med hela 23 %

Vid årsskiftet har ett externt företag värderat våra objekt i Panama. Mycket glädjande och lite överraskande så visar värderingsintygen att värdet av vårt innehav har ökat med hela 23 % i lokal valuta under 2017. Viktigt att påpeka är att värderingarna nu och förra året har utförts av samma värderingsföretag som använt samma värderingsmetod. Värderingarna är därför fullt jämförbara. Någon uppskrivning av denna värdeökning görs inte i 2017 års bokslut.

Välkomna alla nya aktieägare!

Nyhetsbrev från Tectona Capital AB

 

Välkomna alla nya aktieägare!

Emissionen som nyligen avslutades tillförde ungefär 130 nya aktieägare och ca 2,5 miljoner kronor. Styrelsen vill varmt välkomna alla nya aktieägare till Tectona!

 

Nu har bolaget en bra bit över 300 aktieägare vilket är gränsen för en listning hos NGM. Det viktigaste i denna emission var att öka antalet aktieägare till över 300 vilket har uppnåtts. Jag måste dock tillstå att jag och övriga styrelsen hade förväntat oss att fler aktier skulle tecknats och vi är lite besvikna på det låga utfallet. Även om emissionen inte fulltecknades så har bolaget en stark ekonomi och en hög soliditet på ca 85 %. Med över 300 aktieägare så kommer vi nu att färdigställa kvarvarande formalia för att aktierna skall tas upp till handel hos NGM så snart som möjligt.

 

Summering av 2017

En uttalad målsättning har sedan en lång tid tillbaka varit att lista Tectonas aktier på en handelsplats. För att uppnå detta har det under 2017 varit ett stort fokus på att förbereda bolaget för listning av aktierna hos NGM. Tre emissioner har genomförts under året vilket totalt har tillfört bolaget ca 8 miljoner kronor och ca 250 nya aktieägare. Välkomna!

 

Pengarna som tillförts bolaget möjliggör ökade investeringar och ökade intäkter. Men kortsiktigt så kostar det pengar att genomföra emissioner och årets tre emissioner har kostat ungefär 900 000 kronor vilket kommer belasta årets resultat.

 

Eftersom Tectona har merparten av tillgångarna i US dollar så har dollarkursen stor betydelse för resultatet. Under året har dollarn fluktuerat kraftigt gentemot svenska kronan. Med dagens dollarkurs (8,5 kronor) så har dollarn sjunkit sedan årsskiftet 2016/ 2017 med ca 60 öre vilket innebär att resultatet för 2017 kommer påverkas negativt med ungefär 1,5 mkr.

 

Resultatet för 2017 kommer på grund av ovanstående samt andra engångskostnader att bli negativt. Med ökade intäkter och minskade kostnader så gör styrelsen bedömningen att 2018 kommer visa god vinst.

 

I augusti ökade vårt innehav med nio lägenheter. Under sommaren genomfördes en av våra bättre affärer. Vi förvärvade ett ”penthouse” för 250 000 dollar som byggts om till sju uthyrningslägenheter. Samtliga dessa lägenheter är idag uthyrda och vi erhåller hyresintäkter på 4454 dollar per månad. Det innebär att vi erhåller bruttointäkter på 21,4 % av investerat kapital från detta objekt.

 

Uthyrningsgraden har varit god och marknaden för uthyrning har varit mycket bra. Trots ovanstående exempel så upplever vi att marknaden har blivit trögare under hösten. Idag har vi tre vakanser och vi sänker hyrorna för de lediga objekten. Min bedömning är att hyresmarknaden svalnat något på grund av skärpta immigrationsregler och att flera mycket stora byggprojekt har avslutats. Fortfarande sker en stor inflyttning till Panama City och nya stora byggprojekt är planerade (ett tunnelbanesystem skall byggas) därför tror jag att svackan är kortsiktig och att hyresmarknaden kommer stärkas igen.

 

Fastighetspriserna har stigit svagt under året eller varit stillastående.

 

Positionering

Redan i mars skrev jag i ”VD ordet” att ”risken för prisfall på fastigheter är i Sverige hög” och menade att Tectona är väl positionerat inför eventuella prisfall på fastigheter i Sverige. Dammet har inte lagt sig ännu och det råder fortsatt osäkerhet på fastighetsmarknaden i Sverige. Jag känner att Tectona är mycket väl positionerat i rådande marknadsläge.

 

Företagsobligation

Tectona har gett ut en företagsobligation på 4,65 mkr som skall lösas in i oktober 2018. I syfte att refinansiera denna obligation och samtidigt öka investeringsmöjligheterna så avser styrelsen att ge ut en ny företagsobligation under 2018.

 

Tectona Capital II

I början av året kommunicerades att Tectona skulle bedriva viss handel av aktier och andra värdepapper och för detta ändamål skapades ett bolag med namn ”Tectona Capital II”. Styrelsen har valt att inte gå vidare med denna idé av två orsaker. Dels lyckades vi inte att få den tekniska lösning som vi önskade och dels såg vi ökad risk på marknaden.

 

Övergripande strategi under 2018

Under nästa år avser styrelsen att fokusera mer på att skapa positivt resultat än att fortsätta växa med eget kapital. Med andra ord finns det inga planer på fler aktieemissioner. Däremot kommer vi fortsätta arbeta för ökat externt kapital både genom banklån, företagsobligation och eventuella aktieägarlån.

 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

 

Johan Skålén

VD Tectona Capital

Panama klipper bandet med Taiwan och erkänner Kina som en nation

Endast ett fåtal länder erkänner Taiwan som egen nation. Kina gör anspråk på Taiwan och har inga diplomatiska förbindelser med länder som erkänner Taiwan som egen nation. Panama ställer sig nu till de länder som erkänner Kina som en nation inkluderat Taiwan och ”klipper” därmed banden med Taiwan.

 

Redan nu är Kina en stor handelspartner med Panama och är ett av de länder som nyttjar Panamakanalen mest. Bedömare anser att erkännandet av Kina kan få stora positiva konsekvenser för Kinas direktinvesteringar i Panama. Kinas utrikesminister, Wang Yi säger att ”detta öppnar ett nytt kapitel för relationerna mellan Panama-Kina”. Kina kommer nu att öppna diplomatiska förbindelser och ambassad i Panama.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-13/panama-to-open-ties-with-china-in-blow-to-taiwan-report-says

 

https://www.nytimes.com/2017/06/13/world/asia/taiwan-panama-china-diplomatic-recognition.html?mcubz=3

Emissionen övertecknad

Nu har företrädesemissionen i Tectona stängt för teckning och det är mycket glädjande att emissionen har övertecknats.

Nio stycken nya lägenheter i augusti

Helt nyligen har Tectona färdigställt två nya lägenheter i bottenvåningen i vårt fantastiska hus (La Boca) som uppfördes 1914 av amerikanska ingenjörskåren. Vi är mycket nöjda med resultatet. Vi har lagt ut ett par bilder på tectonarentals.com. Utöver detta har vi fått tillträde till ytterligare sju stycken nyförvärvade uthyrningsobjekt. När vi har fyllt dessa lägenheter med hyresgäster kommer våra hyresintäkter att öka med över 40 %.

Tectona tecknar nytt avtal

Tectona har signerat ett ”letter of intent” gällande förvärv av ytterligare ett objekt med sju stycken uthyrningslägenheter i centrala Panama City.

 

Köpeskilling är 255000 USD och beräknade årliga hyresintäkter är hela 50000 USD. Min kalkyl visar att vi kommer nå ca 20 % i avkastning enbart från hyresintäkterna.

 

Parallellt med detta förvärv pågår utvärdering av flera andra objekt.

 

Johan Skålén

VD Tectona Capital

Tectona hälsar alla nya aktieägare välkomna!

Resultatet av emissionen blev 125 stycken teckningar varav ca 90 stycken nya aktieägare. Emissionslikviden blev ca 2,6Mkr.

 

Antalet nya aktieägare är glädjande, bolaget har nu ca 240 stycken aktieägare. Bolaget har därmed ett bra utgångsläge inför en listningsemission som planeras innan årsskiftet.

 

Johan Skålén

VD Tectona Capital

Styrelseledamöter tecknar i emissionen

Styrelseledamöterna Bengt Thorn och Jason Tummings tecknar totalt över 50000 stycken aktier i emissionen.