Tectona Capital

Q1 – Hyresintäkter fortsätter att öka

Hyresintäkterna för Q1 blev 50.873 USD. Det är en ökning jämfört med Q1 2016 med ca 30 %. Under Q2 kommer ytterligare två lägenheter att färdigställas för uthyrning och därmed förväntas hyresintäkterna öka något jämfört med Q1.

 

Bolaget för samtal med tre stycken banker gällande lån för förvärv av större fastighet. Just nu utvärderas förvärv av två stycken större fastigheter i Panama City.

Tectona Skog och Logosol ingår ett exklusivt generalagentsavtal

Tectona Capitals intressebolag (ägare till 23,4 % av aktierna) Tectona Skog har tecknat ett generalagentsavtal med Logosol om exklusive försäljning av sågverksutrustning i Panama.

 

Logosol är ett helsvenskt företag beläget i Härnösand, som säljer mindre sågverk till över 65 länder.

 

Eftersom sågverken är mindre och billigare lämpar de sig perfekt för marknaden i Panama. Förutom att sälja utrustning till andra skogsägare ger det oss ett gyllene tillfälle att bygga upp ett eget mindre sågverk för förädling av våra egna träd samt för demonstration till andra skogsägare.

 

De senaste 30 åren har stora trädplantager anlagts i Panama. Dessa träd börjar bli dags att avverka och förädla och därmed uppstår ett ökat behov av sågverksutrustning. Tidigare har avverkade träd i Panama skickats på transport till sågverk utomland utan någon som helst förädling. Med Logosols produkter kommer skogsägare i Panama att ges möjligheten att på ett enkelt och billigt sätt blocka timmer för att på så sätt öka marknadsvärdet och lönsamheten på sina träd. VD för Tectona Skog, Johan Skålén, bedömer att marknaden i Panama är mogen för denna typ av sågverksutrustning och är mycket glad över samarbetet med Logosol.

Många nya aktieägare till Tectona

Med en vecka kvar av teckningstiden så kan vi redan konstatera att bolaget kommer att hälsa många nya aktieägare välkomna efter att emissionen slutförts. Tidigare erfarenhet från emissioner visar att ca 80 % tecknar under de sista dagarna av emissionstiden. Hittills (med en vecka kvar av emissionstiden) har över 70 personer tecknat i emissionen. Detta gör att Tectona kommer klara noteringskravet om över 300 aktieägare med råge.

Förlängning av emissionen kommer inte att ske.

Notering på NGM Nordic MTF

Under 2017 kommer Tectona att notera Bolagets aktier hos NGM Nordic MTF. Ansökan om notering har lämnats in till NGM och målsättningen är att notering ska ske innan årsskiftet 2017/18. Inför detta steg genomför Bolaget en emission i syfte att sprida ägandet och tillföra Bolaget kapital för ytterligare tillväxt och ökad lönsamhet.

Kallelse till årsstämma i Tectona Skog AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017 I TECTONA SKOGSFOND AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Skogsfond AB, org.nr. 556797-7094, kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 mars 2017, kl. 15:00, på Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 6 mars 2017, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 6 mars 2017. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm eller per telefon 08-588 31 370 eller via e-post: info@tectona.se.

 

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

 

Styrelsen inleder med att gå igenom året som gått och fortsatt inriktning för Bolaget.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsman
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust i enlighet med fastställda balansräkningen.
  3. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelse
 11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
 12. Stämmans avslutande

 

Punkt 8 Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att styrelsearvodet i kronor skall sättas till 0 kronor. Arvode till revisor betalas på löpande räkning.

 

Punkt 9 Förslag till antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor

Förslag att till styrelseledamöter väljes: Johan Skålén, Bengt Thorn och Jason Tummings. Till revisor föreslås Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 10 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier skall ske mot kontant betalning.

 

 

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

 

* * * * *

 

Stockholm i februari 2017

Styrelsen för Tectona Skogsfond AB

Kallelse till årsstämma i Tectona Capital AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2017 I TECTONA CAPITAL AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr. 556713-3672, kallas härmed till årsstämma den 13 mars 2017 klockan 13:00 i Fältöverstens föreningsråd med adress Valhallavägen 148 Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 6 mars 2017 (avstämningsdagen), dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 6 mars 2017. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, per telefon 08-586 107 58  eller via e-post: info@tectona.se.

 

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsman
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om

a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen

b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor
 2. Val av styrelse samt revisor
 3. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
 4. Stämmans avslutande

 

Punkt 7

Styrelsens förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att dela ut 641.652 kronor tillika 6 öre per aktie av årets vinst.

 

Punkt 8

Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2017 skall uppgå till 30.000 kronor att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

 

Punkt 9

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att stämman väljer Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 10

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom.

 

 

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

                                                                

 

    * * * * *

 

Stockholm i februari 2017

Styrelsen för Tectona Capital AB

 

Rapport Q3

Hyresintäkterna ökade till 51000 dollar för Q3 från 45000 dollar för Q2. Detta är i linje med eller lite högre jämfört med tidigare prognos om 50000 dollar.

 

Hyresintäkterna för Q4 beräknas bli ca 55000 dollar. För Q1 2017 beräknas hyresintäkterna öka med ytterligare ca 10 %.

 

Dollarkursen har stärkts kraftigt gentemot svenska kronan den senaste tiden. Styrelsens bedömning är att dollarn kommer fortsätta att vara historiskt hög jämfört med kronan. En starkare dollar påverkar resultatet för Tectona Capital positivt eftersom nästan alla tillgångar är i dollar.

 

Ombyggnationen av vårt nya hus har tagit lite längre tid än beräknat. Kim och vårt arbetsteam i Panama har sänkt golvet i källaren med ca 20 cm för att bygga två ordentliga lägenheter. När golvet bilades ut upptäcktes att flera stammar behövde bytas ut. Därav anledningen till fördröjningen. Ny prognos är att vi kommer ha en lägenhet i källaren färdig för uthyrning i slutet av november. I början av nästa år kommer ytterligare en lägenhet i källaren att vara färdigställd. På vinden kommer ytterligare två lägenheter att färdigställas med två stora terrasser. För detta söker vi just nu bygglov.

 

Vänligen

 

Johan Skålén

VD Tectona Capital AB

Halvårsrapport

Halvårsrapport

 

Hyresintäkter

I takt med att nya lägenheter färdigställs för uthyrning ökar hyresintäkterna. Under Q2 2016 ökade hyresintäkterna med ca 15 % jämfört med Q1 2016 till knappt 45000 dollar från ca 39000 dollar. För Q3 är prognosen att hyresintäkterna kan öka med ytterligare drygt 10 % till 50000 dollar. Prognos för Q4 är att intäkterna kommer fortsätta öka med mellan 10 till 15 %.

 

Totalt resultat för koncernen

Resultatet för hela koncernen fram till halvåret visar på ett resultat om ca 1,3 MKR. Detta resultat är inte dollarjusterat och inte reviderat. Verksamheten i Panama har haft relativt höga kostnader under första halvåret. Detta beroende på nya förvärv samt ombyggnationer. Prognos för helårsresultat för hela koncernen är idag en vinst om 1,5 MKR.

 

Vakans

Ekonomisk vakansgrad under Q2 har varit ca 9 %. Detta beror på att lägenheterna i vårt senaste projekt ”La Boca” har varit svåruthyrda. Detta beror i sin tur på att vi har en pågående ombyggnation i huset samt att lägenheterna varit omöblerade. Vid tidpunkten för utskicket av denna rapport är vakansen 0 %. Se även tectonarentals.com för vakans och avtalstider.

 

Planerad emission under 2016

Tectona har tidigare uttalat en ambition om att genomföra en publik emission under 2016 som skulle ske i samband med invigningen av den nya kanalen (i slutet av juni). Denna emission har skjutits på framtiden pga osäkerhet i samband med Brexit samt den negativa publicitet som Panama har haft under våren. Svenska medier uppmärksammade heller inte öppnandet av den nya kanalen som styrelsen hoppades på.

 

Listning under 2017

Styrelsens ambition är fortsatt att lista bolaget under 2017. Förutsättningen för detta är att det skall finnas goda utsikter för en lyckad emission i samband med listningen.

 

Vänligen

 

Johan Skålén

VD Tectona Capital

Den nya Panama kanalen har invigts!

I Panama spirar stark framtidsoptimism. Panama har det senaste decenniet haft en av världens högsta tillväxt. I och med öppnandet av den nya kanalen förväntas tillväxten fortsatt vara hög under många år framöver. Byggnationen av kanalen har tagit ca 9 års tid, kostat ca 5 miljarder USD och var ett av världens största infrastrukturprojekt.

 

De nya slussarna kan ta båtar på ca 366 meters längd och 49 meters bredd. Varje båt kan lasta uppåt 13000 stycken containrar. Genom öppnandet av den nya kanalen förstärker Panama sin roll som logistiskt center.

Efterlängtat regn i Panama

Efter en extrem torka har regnet äntligen börjat falla. Väderinstituten spår att väderfenomenet El Nino mattas av och att vi framöver kommer se mer normala temperaturer och mer regn. Detta är mycket goda nyheter för våra teakplantager.