Tectona Capital

Infobrev maj 2016

Information för aktieägare i Tectona Capital AB

Försäljning av Tectona Capitals innehav i skogen

På stämman beslutades det att Tectona Capital skall erbjuda samtliga aktieägare i Tectona Capital att köpa skogsinnehavet. Anledningen är att Tectona Capital önskar renodla verksamheten och göra bolaget mer attraktivt för kommande aktieägare. Särskild information skickas separat.

Hyresintäkter

På den uthyrningsbara ytan har vi under 2015 haft intäkter på ca 1550 kronor per m2/år. Enligt hyresgästföreningen så är hyresnivån på första handskontrakt i Stockholms innerstad ca 1250 kronor m2/år. Det gör att vi erhåller högre intäkter i Panama City jämfört med Stockholms innerstad samtidigt har vi en investeringskostnad på enbart 1272 dollar per m2!

2015 års resultat och bokslut

Resultatet i Tectona Capital för 2015 blev -1.019 tkr. Om vi hade gjort en koncernredovisning så skulle det istället bli en vinst om ca 359 tkr. Detta tack vare en kraftig appreciering av dollarn gentemot den svenska kronan.

 

Vi har tagit fram en extern värdering som visar att våra objekt har stigit i värde. Vårt första objekt som köptes i början av 2012 för 128.000 dollar ges en värdering på 185.000 dollar idag. Det blir en värdestegring på över 9 % per år. Bolaget som utfört värderingen är godkänt av samtliga banker i Panama och ger vanligtvis en försiktig värdering. Denna värdestegring visas inte i resultatet eftersom vi bokför enligt den svenska försiktighetsprincipen.

Utfall Q1 2016

Hyresintäkterna i Q1 blev 42.138 dollar vilket är lite högre än beräknat. För Q2 är prognosen att intäkterna skall öka med ca 15 %.

Förvärv av nytt hus

I mars förvärvades ett nytt hus beläget vid kanalen som vi avser att bygga om till fler lägenheter. Huset har en större råvind som vi söker byggtillstånd för och som vi avser att inreda. Huset har också en källare där vi planerar att bygga två stycken lägenheter. Se mer info och bilder på www.tectonarentals.com.

Utveckling Tectona Capital

Tectona har växt snabbt de senaste åren. Sedan utgången av 2012 fram till utgången av 2015 har bolagets storlek (totalt kapital) växt med över 700 %! Viktigt att komma ihåg är att hyresintäkterna ökar med fördröjning jämfört med bolagets tillväxt eftersom det tar tid att omsätta pengar till uthyrningsbara objekt. Vi som aktieägare kan därför se fram emot resultatförbättring i takt med att antalet uthyrningsobjekt ökar.

Se tabell nedan.

 

Utveckling av EK och TK i Tectona Capital vid utgången av respektive år.

 

                                       2012             2013             2014             2015            2016                                                                                                  

Eget kapital                     1,5                6,7                11,4             14,4

Totalt kapital                   2,4                7,2                14,3             19,5

Soliditet                            63%             93%             80%             74%

Hyresintäkter                  13                 21                 37                 120              >200

Hyresintäkter är i tusentals dollar.

Hyresintäkter för 2016 är en prognos som baseras på endast befintliga investeringar.

Venecia

Detta objekt förvärvades i slutet av 2015 för 215.000 dollar. Efter ombyggnation är nu denna lägenhet klar att hyras ut. Detta objekt har blivit ett mindre lyckat projekt för bolaget eftersom vi inte har erhållit tillstånd för att dela denna lägenhet till fem stycken lägenheter vilket var planerat från början. Vi beräknar i dagsläget en hyresintäkt på ca 7 % av investerat kapital för denna lägenhet vilket är under vårt snitt. Det är sannolikt att denna lägenhet säljs under 2016 till förmån för ett bättre objekt.

Invigning av den nya Panamakanalen den 26 juni

Den 26 juni kommer invigningen av den nya kanalen att ske. De nya slussarna har betydligt mer kapacitet och kommer kunna ta mycket större fartyg jämfört med dagens kanal. Den nya kanalen är viktig för shipping industrin som nu kan ta betydligt större fartyg genom kanalen. Panama räknar med att intäkterna från kanalen kommer att öka.

 

Min bedömning är att den nya kanalen kommer ytterligare öka Panamas attraktionskraft för logistik företag och handel. Det kommer sannolikt innebära en fortsatt ekonomisk tillväxt för Panama.

Kommande emission i Tectona Capital

I samband med invigningen av den nya kanalen planerar styrelsen för Tectona att genomföra en publik emission av aktier. Vi förutsätter att media kommer lyfta fram Panama i positiv bemärkelse i samband med öppnandet av kanalen och ser ett bra tillfälle att utföra en emission.

Mossack Fonseca

Få kan ha undgått mediastormen gällande undangömda pengar och hemliga bolag från bolaget Mossack Fonseca vilket i media benämns för Panama dokumenten. Jag tycker att det är mycket bra att detta kommer upp i ljuset. Ägare till bolag borde inte tillåtas att vara anonyma. Det underlättar för korruption och illegal verksamhet. Kriminell verksamhet måste verkligen stävjas!

 

I sammanhanget så är det dock mycket olyckligt och orättvist att media döper  ”storyn” till panamadokumenten. Mossack grundades av en tysk (Mossack). Fonseca är en advokat från Panama och därefter har ytterligare en partner tagits in från Schweiz. Mossack är ett internationellt bolag som har kontor över hela världen, endast i Kina har Mossack nio stycken kontor! Tidningen ”The Economist” bedömer att Mossack har mellan 5 – 10 % av världens marknadsandel av att sätta upp skalbolag.

 

Människor i Panama är med all rätt mycket irriterade över att det i media kallas för Panama dokumenten. Vad inte framgår i media är att de allra flesta brevlådeföretag INTE bildas i Panama. Många andra jurisdiktioner tillåter också anonymt ägande av bolag. Mossak Fonseca har inte bildat de flesta bolag i Panama trots att de har sitt huvudkontor i Panama. Brevlådeföretag finns i BVI, Bahamas, Hong Kong, Nederländska Antillerna, Delaware i USA bara för att nämna ett fåtal. Dessutom är det så att eftersom Panama använder amerikanska valutan (USD) som sin egen valuta så kan man inte transferera pengar in eller ut direkt till eller från Panama. Samtliga transaktioner går via någon bank i USA. USA har därför kännedom om alla transaktioner in eller ut från Panama. Panama är endast en mycket liten spelare i sammanhanget och jag anser att det är orätt att endast peka ut Panama.

 

För bolagets del så bedömer vi att detta inte kommer påverka varken fastighetspriser eller hyresintäkter i Panama. Även om lagstiftning för bolagsbildning helt förändras i Panama så kommer det sannolikt att få en mycket liten effekt på den sammanlagda ekonomin i Panama.

Svår torka och omfattande bränder i Panama

De flesta har hört talas om torkan i Kalifornien och Kanada. Men det råder extrem torka hela vägen ner till Brasilien. Panama har aldrig tidigare haft så lite regn som det senaste året och i vissa områden är dricksvattnet nästan slut. Det har varit mycket omfattande bränder i nästan hela Panama. Brand har också drabbat vissa av Tectonas teakplantager. Vi bedömer dock den ekonomiska skadan i nuläget som ytterst begränsad. Läs mer om detta under nyheter på hemsidan www.tectona.se.

 

Bästa hälsningar

Johan Skålén

VD, Tectona Capital

 

Brand på Tectonas teakplantage

Mycket omfattande bränder härjar i Panama. Även några av Tectonas plantager har brunnit. Teaken är dock mycket tålig mot brand och träden har hunnit bli så stora att de skador som i nuläget kan konstateras är mycket små.

Läs mer i vårt informationsbrev.

Tectona förvärvar fastighet i närheten av kanalen i Panama City

 

20160218_173245

Tectona har i början av 2016 förvärvat en fastighet om 723 m2 i Ancon Panama City. Ombyggnation kommer inom kort att inledas. Bla så kommer en råvind att renoveras och inredas. Fastigheten ligger i ett mycket bra område i närheten av Panamakanalen.

Kallelse till årsstämma i Tectona Capital den 8 april

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016 I TECTONA CAPITAL AB (publ)
Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr. 556713-3672, kallas härmed till årsstämma den 8 april klockan 13:00 i Fältöverstens föreningsråd med adress Valhallavägen 148 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 2 april 2016 (avstämningsdagen), dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 4 april 2016. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, per telefon 08-586 107 58 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen
b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor
9. Val av styrelse samt revisor
10. Förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapitalet höjs.
11. Förslag om fondemission.
12. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
13. Förslag om att sälja skogsinnehavet
14. Stämmans avslutande

Punkt 7
Styrelsens förslag till disposition av vinst
Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Punkt 8
Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2016 skall uppgå till 30.000 kr att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 9
Valberedningens förslag till val av styrelse
Valberedningen föreslår att stämman väljer Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

Punkt 10
Styrelsens förslag till justering av bolagsordning
Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapitalet enligt bolagsordningen höjs från 1.500.000 – 6.000.000 till 10.000.000 – 40.000.000 kronor samt att gränserna för antalet aktier höjs från 1.500.000 – 6.000.000 till 10.000.000 – 40.000.000 stycken. Detta beslut är villkorat av att stämman fattar beslut om fondemission enligt punkt 11 i kallelsen. Detta beslut kräver minst 2/3 delars majoritet.

Punkt 11
Styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet samt ökning av antalet aktier (fondemission)
Styrelsen föreslår för stämman att öka aktiekapitalet från 3.564.736 kronor till 10.694.208 kronor. Anledningen är att förbereda bolaget för att söka tillstånd från finansinspektionen om att bedriva inlåningsverksamhet. Styrelsen föreslår att fondemissionen genomförs genom ökning av antalet aktier från 3.564.736 till 10.694.208 stycken. Detta förslag är villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordning enligt punkt 10.

Punkt 12
Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom.

Punkt 13
Styrelsens förslag till att sälja innehavet i Tectona Skogsfond AB
Styrelsen önskar att renodla verksamheten och föreslår att aktierna i Tectona Skogsfond AB säljs ut.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om fondemission enligt 12:4-6 ABL hänförliga till punkt 11 hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

* * * * *

Stockholm i februari 2016
Styrelsen för Tectona Capital AB

Panama – världens bästa land att pensionera sig i!

Det internationella magasinet ”International Living” gör varje år en grundlig undersökning över vilka länder som är de bästa att pensionera sig i. I år har framtagningen av rankingen varit mer grundlig än någonsin och tagit hänsyn till tio olika faktorer.

De faktorer som undersökts är följande:
1. Köp och hyra hus
2. Rabatter och fördelar för pensionärer
3. Visa och uppehållstillstånd
4. Levnadskostnader
5. Att passa in i samhället och träffa spännande människor
6. Underhållning, nöjen och säkerhet
7. Sjukvård
8. Möjlighet till hälsosam livsstil
9. Infrastruktur
10. Klimat

Efter att väga samman ovanstående punkter fick Panama högst poäng och valdes till världens bästa land att pensionera sig i.

Man beräknar att över 50000 personer från USA har bosatt sig. Därtill bosätter sig många i Panama från Kanada, Israel, Kina och Europa. Det finns stora ”expat communities” i Panama och det är alltid enkelt att träffa spännande människor från hela världen.

Fördelar som lyfts fram i International Living är bland annat att Panama har två kuststräckor (både Atlanten och Stilla Havet), det är billigt, en sjukvård i världsklass, enkelt att passa in och vacker natur.

Panama placerar sig mycket högt i samtliga undersökta kategorier men allra högst i att det är enkelt att få visum, skatterabatter, underhållning, nöjen och säkerhet.

Indexet har uppmärksammats av bland annat BBC och DI.

Hur man har tagit fram indexet finns att läsa på https://internationalliving.com/2016/01/the-best-places-to-retire-2016/.

Nu är emissionerna avslutade

I emissionerna som nu avslutats har det tecknats för totalt 6.750.000 kronor varav obligationer för 4.650.000 kronor och aktier för 2.100.000 kronor.

Likviden kommer som utlovats att användas till fortsatta investeringar i lägenhetsprojekt i Panama City.

Infobrev Tectona Capital – September 2015

Här kommer Tectonas nyhetsbrev för september 2015. Trevlig läsning.

Nyhetsbrev September 2015

Kallelse till årsstämma

Aktieägare kallas härmed till årsstämma 2015. Läs mer i kallelser för respektive bolag.

Kallelse till årsstämma 2015 i Tectona Panama Capital AB

Kallelse till årsstämma 2015 i Tectona Skogsfond AB

Kallelse till årsstämma 2015 i Tectona Panama Fastigheter AB

Emissionen avslutad

Tectona Capital har fått se antalet aktieägare öka från 100 till ca 153 stycken. Detta är ett viktigt steg mot en framtida notering av aktierna.
Emissionslikviden används till två stycken objekt som är under förvärv.
Tectona planerar att förvärva en fastighet om 16 stycken lägenheter mitt i City för 530000 dollar samt en större lägenhet för 220000 dollar som planeras att byggas om till 5 stycken lägenheter.

 Tectona välkomnar alla nya aktieägare!

Historiskt toppmöte i Panama

nyhet-obama

Kamerablixtarna ville aldrig sluta när Obama och Castro reste sig upp för att skaka hand.

För första gången på över 50 år har ett bilateralt möte mellan USA:s och Kubas presidenter ägt rum. Barack Obama och Raul Castro träffades i samband med ”Cumbre de las Americas” toppmöte i Panama för de Amerikanska länderna.

nyhet_cumbre

Den Panamanska regeringen var värd för sjunde toppmötet den 10 till 11 april , 2015 och välkomnade hela 35 statsdelegationer från hela regionen.

Toppmötet i Panama City är en plattform där man diskuterade gemensamma frågor kring välstånd, ökad handel och transperens. Den mediala uppmärksamheten har varit enorm över hela världen och visar tydligt på att landet spelar en viktig roll för nord- och mellanamerika, men också för hela världshandeln tack vare sitt strategiska läge.

Läs mer om toppmötet och om Panama:
http://cumbredelasamericas.pa/en/about-vii-summit-americas-panama/

Se det unika mötet mellan Obama och Castro:
http://edition.cnn.com/2015/04/11/politics/panama-obama-castro-meeting/