Tectona Capital

Kallelse till extra stämma 2015

Kallelse stämma 2015.pdf

Värdestegring av våra objekt

Helt nyligen har Tectona låtit ett värderingsföretag (Inversiones Panama Florida SA) utföra en värdering av våra objekt. Vårt allra första objekt förvärvades 2012 för 128.000 usd och renoverades för ca 22.000 usd. En dagsaktuell värdering visar att det nu har ett marknadsvärde på 217.000 usd. Det innebär en värdestegring på 45 %, eller hela 13 % per år. Förutom värdestegringen så erhåller vi över 10 % i hyresintäkter av investerat kapital.

Senaste uthyrningsprojektet

Adir_Renovering

 

Kim Jakab som är Tectonas chef på plats i Panama har inom kort färdigställt Tectonas senaste investeringsobjekt. Tectona förvärvade en lägenhet om ca 250 m2 i somras som nu har byggts om till 6 stycken mindre lägenheter. Förväntat hyresnetto från detta objekt är mellan 13 % till 17 %. Om vi lyckas hyra ut lägenheterna enligt uppställning t.h. så når vi ett netto om hela 17 %.

Hyrorna blir enligt följande
Apto1: (47m2)  850$/mån, möblerad
Apto2: (34m2)  725$/mån, möblerad
Apto3: (37m2)  725$/mån, möblerad
Apto4: (36m2)  725$/mån, möblerad
Apto5: (33m2)  725$/mån, möblerad
Apto6: (25m2)  700$/mån, ommöblerad (endast spis, kyl och micro)

Påminnelse emission

Påminnelse emission (pdf)

Styrelsen på plats i Panama

I början av oktober fanns hela styrelsen för Tectona Capital på plats i Panama. För Jason Tummings var det första besöket här. Hans kommentarer om resan är bl a följande: ”Panama är imponerande och generellt bättre än vad jag trodde. Tunnelbanan i City är mycket finare än i Stockholm. Staden påminner lite om Bangkok med mycket höghus, folk och trafik. Fortfarande finns det mycket kvar att göra och allt kan bli bättre. Det finns därmed en stor uppsida med Panama. Man ser ingen extrem fattigdom. Människor har jobb och en positiv attityd.”

Styrelsen gjorde ett studiebesök på börsen i Panama. Börsen här är fortfarande relativt illikvid men de senaste åren har volymerna ökat mycket kraftigt. Styrelsen för Tectona vill undersöka möjligheten att på sikt även erbjuda möjligheten för investerare att ta del av Panamas börs.

nyhet-styrelse-panamaFr v. Bengt Thorn, Jason Tummings och Johan Skålen.

I Panama bor världens lyckligaste människor

panama500Resultaten bygger på en ny global version av Gallup-Healthways Well-Being Index.
Rapporten tittar på hur människor känner sig i fem aspekter av deras liv: målmedvetenhet, sociala kontakter, gemenskap, ekonomi och fysisk hälsa.

Sammantaget är det länder i Amerika och norra Europa som rankas högst och de i Afrika, söder om Sahara rankas lägst.
Panamaner sticker verkligen ut positivt: 61% är mycket välmående i minst tre av välfärdskategorierna, säger Gallupforskaren Dan Witters. Närmast land på välmåendeskalan är Costa Rica på 44 %. Sex av de 10 lyckligaste länderna ligger i Latinamerika.

”Vi är inte överraskade, baserat på tidigare undersökningar och erfarenheter,” säger Witters. En tidigare Gallupundersökning fann att latinamerikaner i allmänhet och panamaner i synnerhet, har de mest optimistiska attityderna, baserat på saker som; hur mycket man ler, skrattar och njuter av livet. En annan nyligen genomförd opinionsundersökning fann att människor i Panama har något att vara glada över. I Panama finns det nu goda chanser för att få jobb, vilket återspeglas i den växande ekonomin – som delvis drivs av Panamakanalens utbyggnad. Invigning av den sker våren 2015.

Här är de tio högst rankade länderna, baserade på folkets välmåendegrad i minst tre av de fem kategorierna:
1. Panama, 61%
2. Costa Rica, 44%
3 Danmark, 40%
4 Österrike, 39%
5. Brasilien, 39%
6. Uruguay, 37%
7 El Salvador, 37%
8 Sverige, 36%
9. Guatemala, 34%
10. Canada, 34%

Läs hela rapporten på http://www.gallup.com/tag/panama.aspx

Nytt marknadsbrev 2014

Tectona Capital går mot börsnotering. Målsättningen är att notera bolaget under 2016, men redan i höst ges ägare och intressenter den exklusiva möjligheten att i förtur teckna aktier.
Läs mer om detta genom att ladda ner marknadsbrevet.
I brevet ägnar vi också ett avsnitt åt Panamakanalen som i år firade 100 år.

Marknadsbrev_sept14-1

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr. 556713-3672, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2014 kl. 1000 på Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande i årsstämman senast kl. 15 den 24 juni 2014. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, per telefon 08-586 107 58 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen
b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse
9. Val till styrelsen och revisor
10. Antagande av ny bolagsordning
11. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
12. Stämmans avslutande

Punkt 7 Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 20 öre per aktie.

Punkt 8
Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2014 skall uppgå till 30000 kr att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 9
Styrelsens förslag till val av styrelse
Styrelsen föreslår att välja Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Allegretto revision med Roland Brehme som huvudrevisor till ny revisor för bolaget.

Punkt 10
Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att ta bort avstämningsförbehållet i bolagsordningen se bilaga.

Punkt 11
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom.

* * * * *

Stockholm i maj 2014
Styrelsen för Tectona Capital AB

Tectona förvärvar 28% av Black Earth East AB

Tectona utökar sin produktportfölj av reala investeringar genom att förvärva 28% av jordbruksföretaget70-411
Black Earth East AB.
Black Earth East äger idag ca 500 hektar samt arrenderar ytterligare 100 hektar åkermark i Rumänien.

Tectona bedömer att 350-001 Black Earth East går en ljus framtid till mötes. Idag stiger åkermarken i värde. Bolaget har också startat egen jordbruksverksamhet vilket väntas ge ett positivt kassaflöde.

Numera har Tectona investeringar i skog, fastigheter och jordbruk.

Ny medlem i Tectonas styrelse

Tectona Capital förstärker styrelsen med Jason Tummings. Tectona ser Jason som ett starkt tillskott som har mycket att bidra med till Tectonas verksamhet.
Jason är Civilekonom med inriktning på finansiella placeringar och du kan läsa mer om Jason under styrelse och ledning.