Aktieägare

Ägarstruktur i Tectona Capital per 30 juni 2020

 

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel röster Andel kapital
Johan Skålén direkt och indirekt via sitt helägda bolag Kaptenen Management AB 1 216 509  2 656 933 46,6% 23,3%
Nicklas Jörgensen 228 000 1 034 105 10,4% 7,6%
Kakev AB 0 1 265 428 4,0% 7,6%
Bengt Thorn direkt och indirekt via närstående 176 220 639 776 7,6% 4,9%
Mikael Wickbom 0 1 654 908 5,2% 9,9%
Övriga aktieägare 60 000 7 724 499 26,2% 46,7%
Summa 1 680 729 12 345 116 100% 100%