Bolagsstyrning

Bolagets valberedning består av de tre röststarkaste aktieägarna vid respektive kalenderårs utgång. Styrelsen väljs på bolagets årsstämma. Styrelseordförande leder styrelsens arbete och inleder bolagets årsstämma. VD och bolagets styrelseordförande är de enda i bolaget som får kommunicera med marknaden.

Tectona Capital (publ.) är ett publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning. Bolagets aktier är inte noterade vid en börs, utan en reglerad marknadsplats och behöver därför inte tillämpa Svensk Kod för bolagsstyrning. Bolaget har valt att inte följa denna.

Bolagsordning
Bolagsstämmor
Styrelse och revisor