Bolagsordning

Bolagsordning för Tectona Capital AB (publ.)

Org nr: 556713 – 3672

Antagen den 8 april 2016

§ 1 Firma

Aktiebolagets namn är Tectona Capital AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa och sälja onoterade och noterade aktier, förmedla tjänster inom fastighetsskötsel samt plantering och skötsel avseende trädodlingar och jordbruk, utföra konsultuppdrag inom investeringar och plantageodlingar, förmedla och förvalta skogsfastigheter, sälja och förädla virke, sälja investeringsprospekt och annat marknadsföringsmaterial i samband med kapitalanskaffning, samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 (tio miljoner) och högst 40.000.000 (fyrtio miljoner) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 stycken. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 3.000.000 (tre miljoner) och serie B till ett antal av högst 37.000.000 (trettiosju miljoner). Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de aktier som erbjuds på detta sätt räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Detta innebär inte någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. I samband med detta ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Detta innebär inte någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 4 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet om att kallelse har skett och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 15 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på det sätt som anges i denna paragraf.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas: 

  1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3.  Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
  7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkningen

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- och resultaträkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

  1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
  2. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
  3. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister tidigast januari 2015 enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

* * * * *

Denna bolagsordning antogs vid årsstämman den 8 april 2016