Bolagsstämmor

Kallelse till extra bolagsstämma i Tectona Capital AB

Aktieägarna i Tectona Capital AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 december 2021, kl. 10.00 på adressen Kaptensgatan 12, i Stockholm.  Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 6 december 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”VPC”) förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast den 7 december 2021.

Se kallelse

Bolagsstämma 4 maj 2021