Varför investera i Panama

Panamas tillväxt och ljusa framtid gör det högintressant för en investering i landet. Ekonomin växer mycket snabbt och tillväxt väntas vara fortsatt mycket stark.
Panama är genom sitt geografiska läge mellan Nord- och Sydamerika, strategiskt viktigt för hela regionen. Sedan år 2000 har landets betydelse ökat kraftigt i och med att man övertog såväl ägandet som förvaltarskapet av kanalen från USA.

Panama framtidsutsikter
Ekonomin i Panama växer mycket snabbt. Under 2010 och 2011 växte ekonomin med över 10 % respektive år. Under 2013 ökade BNP med hela 8,4 % enligt världsbanken. Tillväxttakten förväntas sjunka tillbaka något till ca 6 % de kommande åren.

Den ekonomiska utvecklingen har varit gynnsam med hög tillväxt, omfattande investeringar och en allt mer diversifierad ekonomi. Panamakanalen och den stabilitet som följer med ekonomins dollarisering är två fundament som bidragit till landets attraktionskraft som regionalt, finansiellt och logistiskt nav. När de offentliga infrastrukturprojekten trappas ned och tillväxttakten mattas av under kommande år blir det en utmaning att se till att skuldnivåerna hålls i schack. Förmågan att efterleva gällande budgetregler har visat sig vara svag, men i övrigt är den ekonomiska politiken stabil och investeringsvänlig, och förväntas förbli så även efter valen våren 2014.

Tjänstesektorn i Panama är mycket stor. Turism, banker och jordbruk är stora inkomstkällor för Panama. Panamakanalen är en stark motor för Panamas ekonomi. Den pågående utbyggnaden av Panamakanalen är ett av världens största infrastrukturprojekt och har bidragit till Panamas ekonomiska uppsving. När kanalen kommer att stå färdig ökas kapaciteten rejält och det antas ytterligare gynna Panamas ekonomi. Sverige har goda handelsförbindelser med Panama och är Panamas femte största exportland.

Panama är ett stabilt land i Latinamerika med en mycket stark ekonomi. Detta ligger till grund för att Panama kommer vara ett mycket intressant land för andra Latinamerikaner att utvandra till. Dessutom talas samma språk, Spanska samt att man delar kulturell historia.